Jste zde

Kontakt a obchodní podmínky

Kontakt 

Martin Kořínek
Dělnická 785  
Kolín 2
280 02
telefon: +420 776 240 414
email: korinek@rcxauta.cz
IČO: 46388036

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
2700486506/2010

 

Upozornění!

Od 25. 5. 2018 začíná platit nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji obecně známé pod zkratkou GDPR. V souvislosti s tím bych Vás rád upozornil, že odesláním objednávky dáváte souhlas s nakládáním/používáním Vašich osobních údajů, za účelem vyřízeních Vašich objednávek. Budou zpracovány tyto Vaše údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a historie objednávek.

 

Obchodní, reklamační a záruční podmínky

1. Obecné ustanovení

Tyto reklamační a záruční podmínky, dále jen obchodní podmínky, se vztahují výhradně na spotřebitelské smlouvy uzavřené ve smyslu § 52 Občanského zákoníku mezi prodávajícím Martin Kořínek, Dělnická 785, 280 02, Kolín, dále jen prodávajícím a spotřebitelem a upravují rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti jako právní subjekt provozující svoji činnost ve smyslu dotčených ustanovení Obchodního zákoníku, není spotřebitelem. V případě, kdy jsou k výrobku jako součást písemných informací přiloženy i záruční podmínky výrobce či dodavatele výrobku, které jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami, platí tyto obchodní podmínky.

2. Převzetí a úplnost výrobku

Spotřebitel zaplacením a převzetím výrobku potvrzuje, že mu byl výrobek předán úplný včetně všech nezbytných písemných nebo ústních informací a zejména, že byl seznámen se způsobem provozování a údržby výrobku, záručními podmínkami a ostatními informacemi nezbytnými pro řádné užívání výrobku. Zejména byl seznámen s životností výrobku a jeho částí. Obal výrobu, doklad o zaplacení, záruční list, návod k používání a veškeré ostatní písemné nebo materiální příslušenství předané spotřebiteli při koupi výrobku tvoří nedílnou součást výrobku, dále jen úplný výrobek. Toto ustanovení se nevztahuje na části nebo příslušenství výrobku, které jsou v souvislosti s užíváním výrobku spotřebovány.

3. Uplatnění práva z odpovědnosti za vadu

Právo z odpovědnosti za vadu výrobku, dále jen reklamace, se uplatňuje u prodávajícího a to v místě, kde byl výrobek zakoupen, nebo které je pro spotřebitele bližší, není-li dohodnuto jinak. Spotřebitel při uplatnění reklamace předkládá prodávajícímu úplný výrobek a prokazuje prodávajícímu odpovědnost za reklamovaný výrobek. Reklamační řízení se všemi právními důsledky, včetně běhu dotčených lhůt, je zahájeno v okamžiku, kdy se prodávající o uplatněné reklamaci dozvěděl a kdy se mohl prodávající poprvé objektivně seznámit s reklamovanou vadou, resp. kdy mohl k výrobku poprvé vykonat dispoziční právo. Při předložení výrobku k reklamaci je spotřebitel povinen si počínat tak, aby prodávajícímu s tímto úkonem nevznikly neopodstatněné nebo zbytečné náklady. Zejména u výrobků, jejichž předložení k reklamačnímu řízení je spojeno s nezbytnými náklady, je možné požadovat na prodávajícím zahájení reklamačního řízení v místě používání výrobku.

4. Uplatnění práva z odpovědnosti za vadu

Lhůta dohodnutá mezi prodávajícím a spotřebitelem pro vyřízení spotřebitelské reklamace činní 30 kalendářních dnů nad zákonem stanovenou lhůtu a počíná běžet následující den poté, kdy se mohl prodávající poprvé objektivně seznámit s reklamovanou vadou, resp. kdy mohl k výrobku poprvé vykonat dispoziční právo. Prodávající po celou provozní dobu zajišťuje přítomnost osoby pověřené informovat spotřebitele o průběhu vyřizování a stavu spotřebitelské reklamace. Pokud spotřebitel nebude o ukončení reklamačního řízení informován jiným dohodnutým způsobem, bude reklamovaný výrobek připraven k převzetí nejpozději poslední den lhůty k vyřízení reklamace a to v místě, kde byl výrobek zakoupen, nebylo-li dohodnuto jinak. Pokud spotřebitel nevyzvedne reklamovaný výrobek do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy skončila lhůta k vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn postupovat subsidiárně ve smyslu § 656 Občanského zákoníku.

5. Záruční doba

Obecná záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet převzetím výrobku spotřebitelem. Některé výrobky nebo jejich části mají životnost kratší než 24 měsíců. Běžné opotřebení výrobku, opotřebení resp. spotřebování jeho částí v souvislosti s jeho užíváním nelze považovat za rozpor s kupní smlouvou nebo vadu věci. Za rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se nepovažují vady výrobku, které lze odstranit běžným servisním úkonem nebo jednoduchou výměnou vadného dílu.